Điểm danh hàng ngày ✎

Sử dụng liên kết email dưới đây để báo cáo sự vắng mặt của học sinh cho Văn phòng Điểm danh Mùa hè:

SLAttendance@gmail.com

** Xin lưu ý: Nếu bạn báo cáo bất kỳ hình thức thay đổi nào về việc sa thải, nó phải được đưa đến trường dưới dạng ghi chú viết tay và đưa cho giáo viên của đứa trẻ để thông tin có thể được chia sẻ với các nhân viên thích hợp.