Giờ đổi mới

Xem Giờ đổi mới từ những năm qua…

Sẽ có một Giờ đổi mới được tổ chức vào cuối mỗi buổi học của Vòng nguyệt quế mùa hè từ 10:30 - 11:30. Khi đó, các gia đình được mời đến thăm các lớp học ở mỗi cấp lớp để tham gia vào các hoạt động do học sinh hướng dẫn và thảo luận về những gì học sinh đã học được.